ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Hlídací centrum Skřítek, z.s., se sídlem Národní 196/3, 312 00 Plzeň, IČO 01851268 (dále jako “HC Skřítek“), jakožto správce osobních údajů, zpracoval tyto zásady, které jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

 

Tyto zásady byly vypracovány pro Vaši informovanost o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, jak dlouho je uchováváme, jak je chráníme a také jaká práva v souvislosti s jejich zpracováním máte. Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů dětí navštěvujících naše dětské skupiny a jejich rodičů/zákonných zástupců.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat službu, o kterou jste projevili zájem, včetně administrace a provedení případných plateb.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním naší služby (např. v rámci podání přihlášky, vyplnění evidenčního listu), na základě uzavřené smlouvy, případně Vámi uděleného souhlasu.

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

  ♥ Identifikační údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce,

  ♥ kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,

  ♥ informace o alergiích na potraviny,

  ♥ fotografie nebo videozáznam dítěte pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),

  ♥ další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či          ze zákona.

 

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 

  ♥ Plnění smlouvy a poskytování služby (poskytování jazykových a jiných kurzů),

  ♥ komunikaci s Vámi,

  ♥ informování o změnách a novinkách,

  ♥ umožnění přístupu do docházkového systému,

  ♥ zajištění ochrany zdraví,

  ♥ splnění právní povinnosti,

  ♥ účetní a daňové účely,

  ♥ vedení evidence,

  ♥ marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

V rámci HC Skřítek jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, v rámci plnění jejich úkolů a povinností, to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tyto osoby jsou povinny zachovávat o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 

  ♥ Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou            Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),

  ♥ právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany        HC Skřítek,

  ♥ právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,

  ♥ právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování;          (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly          zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,

  ♥ právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu,          dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje                    potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu,        dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,

  ♥ právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely            přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,

  ♥ právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,

  ♥ právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,

  ♥ právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu předně oprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

 

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu HC Skřítek pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 774 611 788, elektronicky na adrese hc-skritek@seznam.cz.