Naše aktivity

Vzdělávací okruhy, kterými děti rozvíjíme

 

Hudební výchova

Hudebně pohybová výchova – tanečky, procvičování rytmu, jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení, poslech hudebních pohádek a dětských muzikálů

Pracovní výchova

Hry se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek, práce s plastelínou, vystřihování, lepení, navlékání, vhazování, vkládání a identifikace tvarů, tvořivě námětové hry na obchod, na maminku, kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře, domácnost apod.

Výtvarná výchova

Malování pastelkami, voskovkami, křídami, uhlem, vodovými a temperovými barvami. Malování na volné téma, dle předlohy, podle pohádky, vybarvování omalovánek.

Rozumová výchova

Seznámení se s přírodou, nejbližším okolím, rozvoj fantazie a představivosti u pohádek, učení básniček a říkadel, dramatizace pohádek, maňáskové divadlo.

Mravní výchova

Rozvoj sebevědomí a přiměřené sebedůvěry, podpora kamarádských vztahů a sociálního chování ve skupině, navození radostných a veselých prožitků při hře, seznámení dětí se základními a  jednoduchými pravidly společenského chování.

Tělesná výchova

Zdravotní cviky – procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost, odvahu, prvky babymasáže.